VÄLITILA OY / VÄLITILA STUDIO – KÄYTTÖEHDOT

VÄLITILA OY / VÄLITILA STUDIO – KÄYTTÖEHDOT 
Voimassa 1.8.2021 alkaen
 
 
1    YLEISTÄ
Asian ydin: Palveluiden käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehdot 

1.1    Tervetuloa Välitila Oy:n (tästä eteenpäin ’Välitila’ tai ’me’) verkkopalveluun. 
1.2    Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (tästä eteenpäin ’Ehdot’) huolellisesti ennen Välitilan tarjoamien palvelujen käyttämistä. 
1.3    ’Palveluilla’ tarkoitetaan sekä Välitilan verkkosivuja, verkkopalvelua että fyysisten pajatilojen käyttöä. 
1.4    ’Verkkopalvelulla’ tarkoitetaan www.valitilastudio.org verkkosivujen (tästä eteenpäin ’Verkkosivut’) niitä osioita, jotka edellyttävät kirjautumisen. 
1.5    ’Pajatiloilla’ tarkoitetaan Välitila Oy:n Välitila Studio-nimisiä tiloja osoitteessa Laippatie 15, 00880 Helsinki.
1.6    Palveluiden käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 
1.7    Nämä Ehdot muodostavat sopimuksen Palvelujen käyttäjän ja Välitilan välillä, ja määrittelevät Palvelujen käyttäjän ja Välitilan palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.


2    PALVELUNTARJOAJA

Välitila Studio
Yritys: Välitila Oy, Y-tunnus: 3190061-8
Osoite: Laippatie 15, 00880 Helsinki
Puhelin: 050 360 76 40
Sähköposti: moi@valitilastudio.org
www.valitilastudio.org 


3    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA YKSITYISYYS
Asian ydin: Välitila kerää vain välttämättömimmät henkilötiedot 

3.1    Pelkän Verkkosivujen käytön välityksellä ei sen käyttäjästä kerätä mitään tietoja.
3.2    Välitilan tilojen ja laitteiden (tästä eteenpäin ’Tilat ja Laitteet) varaaminen edellyttää rekisteröitymistä Verkkopalveluun, jonka yhteydessä käyttäjästä kerätään vain Palvelun kannalta välttämättömät tiedot. 
3.3    Kulkutunnisteet (kts. Ehtojen kohta 6.6) ovat henkilökohtaisia ja niiden hallussapitäjistä ylläpidetään paikallista rekisteriä, johon kerätään Palvelun kannalta vain välttämättömimmät tiedot. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kaksi (2) viikkoa kulkuavainten palauttamisen jälkeen.    
3.4    Välitila käsittelee Verkkopalvelun välityksellä saatavia tai muilla keinoin, esimerkiksi kulkutunnisterekisteriin, keräämiään Palveluiden käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. 
3.5    Välitila Studioin pajatiloissa on kiinteitä kameroita yksinomaan turvallisuustarkoituksessa. Asiakkaiden työskentelyä ei koskaan seurata tai tallenneta näiden kameroiden välityksellä, vaan ne aktivoituvat vain hälyytyksen yhteydessä. 


4    VERKKOPALVELU

4.1    ’Verkkopalvelulla’ viitataan www.valitilastudio.org verkkosivujen niihin osioihin, jotka edellyttävät kirjautumisen.  
4.2    Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin Verkkopalvelun käyttäjän (tästä eteenpäin Käyttäjä) toimiin verkkopalvelussa käytössä olevasta päätelaitteesta riippumatta. 
4.3    Verkkopalvelun käyttö on sallittu ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan Suomen lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. 

4.4    Evästeet 
Asian ydin: Emme käytä turhia evästeitä

4.4.1    Välitilan Verkkosivut tai Verkkopalvelu eivät käytä kuin toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. 
4.4.2    Pelkkien Verkkosivujen käytön yhteydessä käyttäjästä ei kerätä mitään Käyttäjän päätelaitteeseen tai Verkkosivujen käyttämiseen liittyviä tietoja.
4.4.3    Emme luovuta käyttäjästä kolmansille osapuolille kuin toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja, esimerkiksi maksun yhteydessä. 

4.5    Rekisteröityminen
Asian ydin: Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista verkkopalvelussa.

4.5.1    Verkkopalvelun käyttö edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä.
4.5.2    Rekisteröityminen on lähtökohtaisesti sallittua vain luonnollisille henkilöille, mutta Välitila pidättää oikeuden sallia rekisteröityminen myös oikeushenkilöille erityistilanteissa.  
4.5.3    Rekisteröityessään verkkopalvelun käyttäjäksi Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. 
4.5.4    Rekisteröityessään Käyttäjän tulee antaa sähköpostiosoitteensa ja valita itselleen salasana. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista verkkopalvelussa. 

4.6    Käyttäjän oikeudet ja rajoitukset
Asian ydin: Verkkopalvelua tulee käyttää vain hyvän tavan mukaisesti.

4.6.1    Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. 
4.6.2    Käyttäjä ei saa keskeyttää tai häiritä verkkopalvelun toimintaa tai toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua millään tavoin.  
4.6.3    Käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua muiden Käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen, roskapostin tai muun vastaavan välittämiseen tai mihinkään muihin Suomen lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.
4.6.4    Jos Käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Välitilalla on oikeus jäädyttää tai kokonaan estää Käyttäjän pääsy Verkkopalveluun. 
4.6.5    Verkkopalvelu ja sen sisältö ovat Välitilan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. 
4.6.6    Käyttäjä ei saa muokata tai kopioida verkkosivun sisältöä. Käyttäjällä kuitenkin on oikeus ottaa palvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen. 

4.7    Välitilan vastuunrajoitukset
Asian ydin: Välitila ei vastaa verkkopalvelusta johtuvista vahingoista. 

4.7.1    Välitila pyrkii pitämään verkkopalvelun käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä, mutta ei takaa, eikä vastaa siitä, että palvelu on aina Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi tai virheettömästi.
4.7.2    Verkkopalvelu ja sen toiminta voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.
4.7.3    Välitila pyrkii toimimaan parhaan mahdollisen tavan mukaisesti, mutta ei voi taata Verkkopalvelun tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Verkkopalvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet, ilmoitukset tai viestit eivät sisällä haitallisia osia. 
4.7.4    Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä, joita käyttäjä käyttää omalla vastuullaan. Välitila ei vastaa linkitettyjen sivujen oikeellisuudesta tai tietoturvasta millään tavalla.  
4.7.5    Välitila on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Verkkosivuja, Verkkopalvelua tai niiden sisältöä, esimerkiksi tuotteita tai hintoja, ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. 

5    MAKSUPALVELU

5.1    Maksupalvelun tarjoaja
Yritys: Verifone Finland Oy 
Y-tunnus: 0943819-9
Osoite: Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelu: 020-7535192
kuluttaja@verifone.fi 
www.verifone.fi

5.2    Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä.
5.3    Yleisimpien verkkopankki-, kortti- ja muiden maksujen vastaanottajana tiliotteella sekä mahdollisilla korttilaskuilla näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle. Muiden maksutapojen osalta Verifone Finland Oy toimii maksutapahtumatietojen välittäjänä, jolloin maksun vastaanottajana näkyy Välitila Oy. 

6    TILA- JA LAITEVARAUKSET

6.1.1    Tila- ja laitevarauksella (tästä eteenpäin Varaus) tarkoitetaan kaikkia Käyttäjän Verkkopalvelun välityksellä tai muulla keinoin tekemiä Välitila Studion pajatilojen pöytä-, laite- tai työskentelytilavarauksia. 
6.1.2    Käyttäjällä on oikeus tehdä Varauksia ainoastaan näiden Ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. 
6.1.3    Varauksia tulee tehdä vain hyvän tavan ja realistisen tarpeen mukaisesti. Peruutukset on tehtävä viipymättä. 
6.1.4    Välitila pidättää oikeuden määrittää pysyviä tai väliaikaisia laitekohtaisia varausaikamaksimeja. 

6.2    Varauksen peruutusehdot
Asian ydin: Välitila ei korvaa peruutettua aikaa rahana. 

6.2.1    Varaus tulee peruuttaa viimeistään kolme (3) kokonaista vuorokautta ennen varattua aikaa. 
6.2.2    Välitila ei korvaa peruutettua aikaa rahana, vaan maksettu tuntimäärä on mahdollista käyttää uuteen varaukseen. 
6.2.3    Myöhemmin kuin kolme (3) vuorokautta ennen varattua aikaa peruutettu varaus laskutetaan kokohintaisena.  

7    PAJATILAT 

7.1    Pajatiloilla tarkoitetaan Välitila Studio-nimisiä fyysisiä tiloja ja työskentelyfasiliteetteja (tästä eteenpäin Pajatilat) osoitteessa Laippatie 15, 00880 Helsinki
7.2    Pajatilojen käyttäjällä eli asiakkaalla (tästä eteenpäin Asiakas) on oikeus käyttää tiloja laitteineen ainoastaan näiden Ehtojen, mahdollisten muiden erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden, hyvien tapojen ja lain mukaisesti. 
7.3    Minkään muun toiminnan kuin asianmukaisen työskentelyn harjoittaminen tiloissa edellyttää erillistä sopimista henkilökunnan kanssa. 
7.4    Asiakas ei saa keskeyttää tai häiritä Pajatilan toimintaa tai toisten ihmisten mahdollisuutta käyttää pajatiloja millään tavoin.
7.5    Välitila on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Välitila on kaikenlaisesta syrjinnästä vapaa alue ja jokainen Pajatiloissa työskentelevä sitoutuu syrjinnän vastustamiseen, siihen puuttumiseen ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamiseen.

7.6    Kulkutunnisteet 
Asian ydin: Asiakas vastaa kulkutunnisteistaan henkilökohtaisesti.

7.6.1    Tilaan pääsyyn liittyvät avaimet, kulkutunnisteet ja koodit (tästä eteenpäin Kulkutunnisteet) ovat henkilökohtaisia. 
7.6.2    Kulkutunnisteita ei koskaan tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
7.6.3    Asiakas on vastuussa Kulkutunnisteiden huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta kulkutunnisteillaan tapahtuvasta asioinnista Pajatiloissa. 
7.6.4    Välitila luovuttaa Kulkutunnisteet asiakkaan käyttöön asiakkaan ostaman palvelutyypin kuvauksessa määritellyksi ajaksi. 
7.6.5    Kadonneesta Kulkutunnisteesta tai kolmannelle osapuolelle vuotaneesta koodista tulee ilmoittaa henkilökunnalle välittömästi. 
7.6.6    Kadonneesta tai rikkoutuneesta kulkutunnisteesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus. 
7.6.7    Välitilalla on oikeus väliaikaisesti jäädyttää tai kokonaan sulkea asiakkaan kulkutunniste. 
7.6.8    Kulkutunnisteet ovat henkilökohtaisia. Emme tee kulunseurantaa, mutta epäselvissä tilanteissa meillä on mahdollisuus jälkikäteen yksilöidä jokainen kulkutunnisteen käyttö. Kulkutiedot tallentuvat vain määräaikaisesti. 

7.7    Työskentelyn käytänteet
Asian ydin: Pajatilojen käyttö on sallittu ainoastaan perehdytyksen jälkeen ja hyvien tapojen mukaisesti.

7.7.1    Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä Asiakkaan tulee käydä läpi perehdytys kyseessä olevaan laitteeseen. Laitteiden tai tilojen käyttö ilman perehdytystä on kielletty. 
7.7.2    Välitila pyrkii tarjoamaan Asiakkaan saataville kattavan ohjeistuksen tilassa turvallisesti toimimiseen sekä laitteiden käyttöohjeet.
7.7.3    Käytetty välineistö ja työskentelyn jäljet tulee siivota työskentelyn loputtua. Siivoamatta jääneistä laitteista, välineistä tai tiloista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen siivousmaksu.   
7.7.4    Välitilasta voi ostaa materiaaleja, esimerkiksi kankaita, lankoja, värejä ja apukemikaaleja. Asiakas maksaa materiaaleista käytön mukaan, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja mahdollisten muiden erillisten ohjeiden mukaisesti.   
7.7.5    Työskentelyssä tarvittavien omien tekstiilimateriaalien (esim. kankaat ja langat) sekä pienten työvälineiden tuominen tilaan on sallittua. Omien isojen tai sähkökäyttöisten työkalujen tai muiden välineiden sekä omien kemikaalien tai muiden aineiden tuominen pajatilaan edellyttää etukäteen luvan anomista henkilökunnalta. Lupa saattaa vaatia käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista etukäteen henkilökunnalle.
7.7.6    Työt lopettaessaan Asiakas sitoutuu varmistamaan huolellisesti, että kaikki sähkölaitteet ovat pois päältä ja vesikalusto on suljettu. Viimeisenä poistuessaan Asiakkaan tulee varmistaa, että ikkunat ovat kiinni, ovet menevät lukkoon ja hälytys päälle. 
7.7.7    Väärinkäytökset tai toistuva tai vakava huolimattomuus johtavat Välitilan irtisanomaan asiakkuus välittömästi.

7.8    Pajatilojen käyttöä koskevat vastuunrajoitukset
Asian ydin: Asiakas on vastuussa omasta työskentelystään ja töistään

7.8.1    Asiakas on vastuussa omasta työskentelystään ja vakuuttaa oman toimintansa tapaturmien varalta. 
7.8.2    Välitila ei vastaa Asiakkaan töille tai omille tarvikkeille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.
7.8.3    Asiakas on vastuussa käyttämästään Välitilan lainakalustosta (ei koske normaalia kulumista) ja voidaan pitää korvausvelvollisena laitteen tai muun välineistön rikkoutuessa. 
7.8.4    Rikkoutuneesta kalustosta tulee ilmoittaa henkilökunnalle viipymättä. 
7.8.5    Tahallisesta tai törkeäksi katsotusta väärinkäytöksestä tai ilkivallasta ilmoitetaan aina poliisille. 

7.9    Immateriaalioikeudet Pajatiloissa
Asian ydin: Tekijänoikeus kuuluu tekijälle

7.9.1    Asiakas sitoutuu kunnioittamaan toisten tilan käyttäjien yksityisyyttä ja töiden immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. 
7.9.2    Pajatiloissa olevia muiden töitä tai muiden Pajatilan käyttäjien työskentelyä ei ole lupaa dokumentoida.  
7.9.3    Asiakkaalla on lupa dokumentoida omaa työskentelyään ja töitään, mutta vastaa siitä, ettei dokumenteissa esiinny muita tai muiden töitä. Kaikissa poikkeustilanteissa on Asiakkaan itse sovittava asia kaikkien asianomaisten kanssa.
7.9.4    Toisen Pajatilassa toimivan yksityisyyden loukkaaminen, esimerkiksi toisen töiden kuvaaminen ilman lupaa, voi Välitilan taholta johtaa Asiakkuuden irtisanomiseen tai muihin seuraamuksiin.  
7.9.5    Välitila pyrkii toiminnallaan tukemaan Asiakkaiden työskentelyn ja töiden yksityisyyttä, mutta ei voi taata salassapitoa, eikä vastata Asiakkaan immateriaalioikeuksien välittömästä tai välillisestä loukkaamisesta.

7.10    Muutokset Palveluissa tai Pajatiloissa
Asian ydin: Palveluun voi tulla katkoksia ja muutoksia, joita ei korvata rahana.

7.10.1    Välitila pyrkii välttämään muutoksien aiheuttamista Asiakkaan varauksiin, mutta ei voi taata tilan tai laitteiden keskeytyksetöntä tai oikea-aikaista toimintaa. 
7.10.2    Välitila pyrkii ilmoittamaan laitteiden käyttöön tulevista, esimerkiksi huoltotöistä johtuvista katkoista hyvissä ajoin. Katkoista pyritään ilmoittamaan verkkopalvelussa, sekä kyseessä olevan laitteen jo varanneille Asiakkaille Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. 
7.10.3    Välitila ei korvaa peruuntunnutta aikaa rahana, vaan maksettu tuntimäärä on mahdollista käyttää uuteen varaukseen. 
7.10.4    Poikkeustilanteita varten Välitila pidättää oikeuden laitteiden käyttökatkoihin, Pajatilojen, sen laitteiston ja välineistön, palvelun, tuotteiden tai hintojen muutoksiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai muuta korvausvelvollisuutta kuin Ehtojen kohdan 6.10.3 korvaus.

8    EHTOJEN MUUTOKSET JA ILMOITUKSET
Asian ydin: muutoksista näihin Ehtoihin ilmoitetaan 

8.1    Välitila pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun välityksellä ja/tai asiakkaan ilmoittamaan puhelinnumerron tai sähköpostiosoitteeseen. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Verkkopalvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään osoituksena siitä, että Käyttäjä hyväksyy uudet Ehdot. 
8.2    Välitila voi lähettää Käyttäjälle Välitilan palveluja koskevia viestejä Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Viestit katsotaan vastaanotetuiksi kolmen (3) päivän kuluttua lähetyksestä. 

9    SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

9.1    Välitilan palvelujen käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
9.2    Riitatapauksessa osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Neuvottelukielenä toimii suomi tai englanti. 
9.3    Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Neuvottelukielenä toimii suomi tai englanti.